Умови вступу в кредитну спілку:

 • Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України об’єднані ознакою членства в кредитній спілці, а саме, проживаючих в межах адміністративної території Тернопільської області, та мають повну цивільну дієздатність.
 • Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
 • Зміна ознак, зазначених у статті 5 Статуту КС “Калина”, не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

Порядок набуття членства в КС “Калина”

 

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

 • Відповідності ознаці членства;
 • Подання заяви про вступ до кредитної спілки;
 • Рішення спостережної ради або правління про прийом особи до кредитної спілки;
 • Сплати вступного внеску у розмірі 9 (дев’ять) гривень та обов’язкового пайового внеску – 1 (одна) грн, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру.

Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.

Вступні та обов’язкові пайові внески сплачуються готівкою в касу спілки. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів.

Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою.

Припинення членства в кредитній спілці “Калина”


Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

 • Смерті особи – члена спілки;
 • Виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту;
 • Добровільного виходу з членів спілки;
 • Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням на підставі свідоцтва про смерть;

Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов’язково надається можливість висловитись.

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в кредитній спілці.